وبگاه شخصی حميد نيك نهادقرماخر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: بهره برداري ازمحصولات فرعي مراتع
كشت و تكثير گياهان مرتعي
رابطه دام و مرتع
اصلاح و توسعه مراتع
اكولوژي مرتع و نباتات علوفه اي
مرتعداري
كارشناسي ارشد: اكوسيستم هاي مناطق خشك و نيمه خشك تجزيه و تحليل اكوسيستم هاي مرتعي تكنولوژي بذر گياهان مرتعي
دكتري: مبارزه بيولوژيك با فرسايش توسعه پايدار و منابع طبيعي


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
گلدي محمد قلي زاده مطالعه اثرات توپوگرافی بر زنده مانی ویتیور گراس درحوضه آبخیر کچیک کارشناسی ارشد 
عبدالباسط آق آتابای مطالعه اثرات قرق بربرخی شاخص‌های کیفیت خاک مراتع (مطالعه موردی: مراتع بزداغی،شمال آشخانه استان خراسان شمالی) کارشناسی ارشد 
عیسی جعفری  مطالعه اثرات عملیات بیومکانیکی در مراتع برخصوصيات خاك (مطالعه موردی: بوزداغي خراسان شمالي)  کارشناسی ارشد 
فریبا اصلانی مطالعه رابطه¬ی برخی خصوصیات خاک با گیاهان ناخواسته مراتع (مطالعه موردی ملایر- مراتع لشگردر) کارشناسی ارشد 
ستاره بابایی بررسی خصوصیات اکولوژیکی رویشگاه دافنه ماکروناتا (Daphne mucronata) در مراتع کوهستانی استان همدان (مطالعه موردی مراتع لشگردر ملایر) کارشناسی ارشد 
زهرا جعفری بررسی تفاوت شاخص¬های کیفیت خاک مراتع تحت دو مدیریت متفاوت(مطالعه موردی:مراتع چات شهرستان گنبد کاوس) کارشناسی ارشد 
آزاده محمدی مکان یابی کشت Puccinella distans در مراتع شمال شهرستان آقلا  کارشناسی ارشد 
محمد رضا مجتهدی بررسی تنوع بانک بذور خاک درتوده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف(مطالعه موردی: چپرقویمه)) کارشناسی ارشد 
محمد کردی بررسي رابطه ی رطوبت و برخی از پارامتر های فیزیکی و شیمیایی خاک با ترکیب پوشش گیاهی (مطالعه موردی اقلید- دشت آسپاس) کارشناسی ارشد 
جابر خسروانیان بررسی ارزش اقتصادی حفاظت خاک پوشش گیاهان مرتعی (مطالعه موردی جاشلوبار سمنان) کارشناسی ارشد 
حمیدرضا پورقیومی مقایسه میزان جوانه زنی Agropyron elengatum در سه روش متداول کاشت میدانی و در سه میزان متفاوت بذر)مطالعه موردی: استان گلستان-منطقه آق‌قلا). کارشناسی ارشد 
معصومه احمدی بنی بررسی كيفيت علوفه و برخي خصوصيات خاك تحت کشت گونه وتيور گراس(Vetiveriazizanioides) (مطالعه موردي: مراوه تپه، استان گلستان) کارشناسی ارشد 
اعظم اسفندیاری مقایسه توان گیاه پالایی دو گونه فستوکا آروندیناسه و وتیور گراس کارشناسی ارشد 


تعداد پايان نامه هاي پايان يافته كارشناسي تحت راهنمايي:11


  بازديد : 18369
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان