وبگاه شخصی حميد نيك نهادقرماخر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حميد
نام خانوادگي: نيك نهادقرماخر
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: niknahad@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخيزداري تهران ايران 75 تا 79 
كارشناسي ارشدمرتعداري تربيت مدرس ايران 79 تا 81 
دكتريمرتعداري Agroparistech فرانسه 83 تا 87 
  تخصص اصلی
1-احيا اكولوژيك مراتع تخريب يافته
2-مديريت اثرات تغيير كاربري اراضي مرتعي بر خاك
3-رابطه خاك و گياه
4-روش هاي اصلاح و توسعه مراتع
5-بهره برداري چند منظوره از مراتعآشنايي با زبانهاي خارجي : فرانسه - انگلیسی


  بازديد : 18372
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان