وبگاه شخصی حميد نيك نهادقرماخر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي اثرات تغييركاربري اراضي بر خصوصيات خاك درحوزه آبخيز كچيك حميد نيك نهاد قرماخر  مشهدقلي مارامايي 88-89 90-7-292 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه اثرات اقدامات مدیریتی انجام شده درحوضه آبخیز زوجی کچیک بر پوشش گیاهی و رواناب حمید نیک نهاد قرماخر ابوطالب قزلسفلو -- مشهد قلی مارامایی 89-90 89-283-46 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اثرات قرق بر برخی خصوصیات خاک در مراتع استان گلستان حمید نیم نهاد قرماخر اسماعیل شیدای کرکج - عیسی جعفری 90-91 90-294-30 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر پایداری خاکدانه ها،بافت و مواد آلی خاک سطحی در حوضه آبخیز سیروان حميد نيك نهاد قرماخر سمیه نصرتپور - ساریسا احمدی 89-90 90-295-9 استان کردستان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه تغییرات کاتیون های خاک بر اثر قرق (مطالعه موردی: استان گلستان) حميد نيك نهاد قرماخر اسماعیل شیدای کرکج - عیسی جعفری 90-91 91-306-10 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي اثرات اكوكاور بر برخي خصوصيات خاك حميد نيك نهاد قرماخر معصومه احمدبني 92-93 100-314-92 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي كاربرد اكوكاور در كنترل كياهان ناخواسته حميد نيك نهاد قرماخر معصومه احمدبني 92-93 101-314-92 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي رابطه پوسته‌هاي بيولوژيك با خصوصيات خاك و كيفيت علوفه برخي گونه‌هاي گياهي حميد نيك نهاد قرماخر محسن حسينعليزاده - چوقي بايرام كمكي - عبدالحكيم توغدري 93  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 18368
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان