وبگاه شخصی حميد نيك نهادقرماخر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. حميد نيك نهاد قرماخر - مشهدقلي مارامايي - گلدي محمد قلي زاده, مطالعه اثرات توپوگرافی بر زنده مانی ویتیور گراس درحوضه آبخیز کچیک, مرتع, پاييز 93
 2. Hamid Niknahad-Gharmakher, Isa Jafari, Arezou Sharifi, Effects of grazing exclusion on plant productivity and carbon sequestration (Case study: Gomishan rangelands, Golestan province, Iran), Journal of Rangeland Science, 2015, شماره (2), 123 - 134
 3. Hamid Niknahad Gharmakher , Azadeh Mohammadi Gonbadi, Chooghi Bairam Komaki, Farhad Honardoust, Determination of Suitable Lands for Sowing of Alkaligrass Puccinellia distans (Case Study: Agh-Ghala Rangelands, Golestan Province, Iran), Journal of Rangeland Science, 2015
 4. Masoumeh Ahmadi beni, Hamid Niknahad Gharmakher , Mojgansadat Azimi, Mashadgholi Maramaei, An investigation on forage quality of Vetiveria zizanioides at semi -steppe region of Maravehtappeh, Golestan province, Iran, Journal of Rangeland Science, 2014
 5. ابراهيم كيخا، حميد نيك نهاد قرماخر, اثرات سيستم جايگزين بر برخی خصوصیات خاک در قیاس با سيستم‌هاي جنگلی و زراعی , پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1394, شماره (2), 127-142
 6. معصومه احمدي بني ، حميد نيك نهاد قرماخر ، مشهدقلي مارامايي ، مژگان السادات عظيمي, بررسی اثرات وتیور گراس(Chrysopogon zizanioides) بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخيز كچيك، استان گلستان), مرتع, 1394, شماره (3)
 7. زهرا جعفری، حمید نیک‌نهاد، چوق بایرام کمکی, بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک تحت دو نوع مدیریت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع چات گنبد), مهندسی اکوسیستم های بیابان, 1393
 8. عیسی جعفری فوتمی، حمید نیک نهاد قرماخر، موسی اکبرلو، و عبدالرضا بهره مند, بررسي تأثير تغييرات شيب و عمليات اصلاح مرتع بر ترسيب كربن و كاتيون هاي خاك(مطالعة موردي: دشت كالپوش، خراسان شمالي), مرتع, 1392
 9. فریبا اصلانی، حمید نیک نهاد ، بختیار فتاحی، و موسی اکبرلو, بررسی اثرات برخی پارامترهای خاکی بر پراکنش و تراکم دو گونه ناخواسته Euphorbia macroclada و Rosa persica در مراتع لشگردر استان همدان, حفاظت زیست بومی گیاهان, 1392
 10. اسماعیل شیداي کرکج، موسی اکبرلو، حمید نیک نهاد قرماخر, تاثیر مدیریت چرای دام بر بهبود خصوصیات خاک ها در مراتع ییلاقي چهار باغ استان گلستان, پژوهش هاي آبخيزداري, 1392
 11. عیسی جعفري فوتمی، حمید نیک نهاد قرماخر, بررسي تبعات استفاده تفرجگاهي ازمراتع بر ترسيب كربن (مطالعه موردی: ذخیره گاه بیوسفر میانکاله)" , مهندسي اكوسيستم هاي بیابان, 1392
 12. حمید نیک نهاد قرماخر ، عیسی جعفری فوتمی، اسماعیل شیدای کرکج, تغییر خصوصیات فیزیکی و شيمیایی خاک بر اثر عمليات اصلاحی قرق در منطقه خشک مراوه تپه استان گلستان, تحقيقات كاربردي خاك, 1392
 13. حمید نیک نهاد قرماخر ، مشهدقلی مارامایی, مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: حوضه آبخیز کچیک) , مجله مدیریت خاک و تولید پایدار, 1390, شماره (2), 81-96
 14. زهرا جعفری، حمید نیک نهاد قرماخر ، چوقی بایرام کمکی, برآورد فایده اقتصادی حاصل از تفاوت ترسیب کربن تحت دو نوع مدیریت متفاوت (مطالعه موردی: مراتع چات), منابع طبيعي و توسعه پايدار
 15. حميد نيك نهاد قرماخر، سميه نصرت پور، ساريسا احمدي, بررسي تاثير تغيير كاربري اراضي بربرخي خصوصيات خاك و فرسايش پذيري آن درحوضه آبخيز سيروان(مطالعه موردي:شهرستان كامياران استان كردستان), منابع طبيعي و توسعه پايدار
 16. فريبا اصلاني حميد نيك نهاد بختيار فتاحي موسي اكبرلو, تعیین سهم عوامل خاکی اثرگذار بر حضور برخی از گونه های مهاجم موجود در مراتع کوهستانی شهرستان ملایر, منابع طبيعي و توسعه پايدار
 1. 1)H.Niknahad Gharmakher 2) S. Piutti 3) J. M. Machet 3) E. Benizri 4) S. Recous, Mineralization-immobilization of sulphur in a soil during decomposition of plant residues of varied chemical composition and S content, Plant and Soil , نوامبر 2012
 2. 1)H.Niknahad Gharmakher 2) J. M. Machet 3) N. Beaudoin 4) S. Recous, Estimation of sulfur mineralization and relationships with nitrogen and carbon in soils, Biology and Fertility of Soils , فوريه 2009
 3. Severine Piutti, Sophie Slezack-Deschaumes, Hamid Niknahad-Gharmakher, Phuy-Chhoy Vong, Sylvie Recous, Emile Benizri, Relationships between the density and activity of microbial communities possessing arylsulfatase activity and soil sulfate dynamics during the decomposition of plant residues in soil, European Journal of Soil Biology, 2015, شماره (3), 88 - 96
 1. ستاره بابايي حميد نيك نهاد بختيار فتاحي موسي اكبرلو, بررسي مهمترين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه گونه دارويي خوشك(Daphne mocronata)درمراتع كوهستاني استان همدان (مطالعه موردي مراتع لشگردر همدان), دومين همايش ملي توسعه پايداركشاورزي و محيط زيست سالم, 1392.6.21, ايران, همدان
 2. معصومه احمدي، حمید نیک نهاد، مژگان سادات عظيمي، مشهدقلي مارامايي, برآورد فایده اقتصادی حاصل از ترسیب کربن, اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي, 1392.12.8, ايران, گنبد كاوس
 3. محمدرضا مجتهدي، حمید نیک نهاد, تاثير تغيير كاربري اراضي مرتعي بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك, اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي, 1392.12.8, ايران, گنبد كاوس
 4. آيلين سقايان موسي اكبرلو غلامعلي حشمتي حميد نيك نهاد حسن وحيد, ارزیابی تغييرات اندازه لكه هاي گياهي درمديريت هاي مختلف اكوسيستم هاي مرتعي (مطالعه موردي: مراتع خشك و نيمه خشك بزداغي استان خراسان شمالي), سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي, 1391.2.27, ايران, ساري
 5. آيلين سقايان موسي اكبرلو غلامعلي حشمتي حميد نيك نهاد حسن وحيد, تاثيرفعاليت هاي مديريتي درتغييرات پوشش سطح خاك در اكوسيستم هاي مرتعي (مطالعه موردي: مراتع خشك و نيمه خشك بزداغي استان خراسان شمالي), سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي, 1391.2.27, ايران, ساري
 6. عبدالباسط آق آتاباي حميد نيك نهاد قرماخر موسي اكبرلو, مطالعه اثرات چرا بر هدر رفت برخي عناصرخاك (مطالعه موردي: مراتع بزداغي، شمال آشخانه), اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 1391.12.20, تهران, ايران
 7. عبدالباسط آق آتاباي حميد نيك نهاد قرماخر موسي اكبرلو, مقايسه اثرات قرق بر برخي شاخص هاي كيفيت خاك(مطالعه موردي: مراتع بزداغي، شمال آشخانه), اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 1391.12.20, تهران, ايران
 8. زهرا جعفري حميد نيك نهاد چوقي بايرام كمكي, مطالعه تغييرات كربن آلي خاك مرتع تحت دو نوع مديريت (مطالعه موردي : مراتع چات), اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 1391.12.20, ايران, تهران
 9. ستاره بابايي حميد نيك نهاد بختيار فتاحي موسي اكبرلو, بررسي ويژگي‌هاي گياه شناسي و اهميت دارويي Daphne mucronata Royle, اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 1391.12.20, ايران, تهران
 10. فريبا اصلاني حميد نيك نهاد بختيار فتاحي موسي اكبرلو, بررسي تركيب گونه‌اي، معايد و معايب گونه Euphorbia macroclada Boiss در مراتع لشگردر استان همدان, اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار, 1391.12.20, ايران, تهران
 11. محمد کردي موسی اکبر لو حمید نیک نهاد غلامعباس قنبریان غلامرضا معاف پوریان, تعيين سهم برخي خصوصيات خاك در پراكنش پوشش گياهي چمنزار(مطالعه موردي: چمنزار دشت آسپاس ˗ استان فارس), اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390.6.19, ايران, زنجان
 12. حميد نيك نهاد قرماخر عبدالباسط آق آتاباي عيسي جعفري, بررسی اثرات احیاي پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاك (مطالعه موردي:چپرقویمه گنبدکاووس), دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران, 1390.6.12, ايران, تبريز
 13. آرزو شریفي حمید نیک نهاد راضیه میرزاجانی, بررسی تغییرات خصوصیات خاك در اراضی شیبدار(مطالعه موردي: زیر حوضه کلاله ازحوضه آبخیز سرخ آباد), دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران, 1390.6.12, ايران, تبريز
 14. محمد کردي موسی اکبرلو حمید نیک نهاد غلامعباس قنبریان غلامرضا معاف پوریان, بررسی رابطه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در تشریح پوشش گیاهی (مطالعه موردي: چمنزار دشت آسپاس-استان فارس), دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران, 1390.6.12, ايران, تبريز
 1. I. Jafari H. Niknahad Gharmakher, Effect of grazing intensity on soil physical properties (case study: Miankale protected area in North of Iran), 8th Interntional Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 2012.5.15, Turkey, Çeşme-İzmir

  بازديد : 18370
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان