حميد نيك نهادقرماخر
حميد نيك نهادقرماخر

حميد نيك نهادقرماخر

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت مرتع

پست الكترونيكي: niknahad(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 18375
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان